Công Vụ Các Sứ Đồ 3:12

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:12 KTHD

Phi-e-rơ quay lại giảng giải: “Thưa người Ít-ra-ên, sao anh chị em ngạc nhiên về điều này? Tại sao anh chị em nhìn chúng tôi như thế? Anh chị em tưởng nhờ quyền phép hay công đức của chúng tôi mà người liệt chân đi được sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share