Công Vụ Các Sứ Đồ 10:22

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:22 KTHD

Họ đáp: “Đại đội trưởng Cọt-nây sai chúng tôi đến. Chủ chúng tôi là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được mọi người Do Thái kính trọng. Đức Chúa Trời sai thiên sứ bảo chủ chúng tôi mời ông về nhà để nghe lời ông chỉ dạy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share