Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 KTHD

nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Share