2 Ti-mô-thê 4:21

2 Ti-mô-thê 4:21 KTHD

Con nên cố gắng đến đây trước mùa đông, Ơ-bu-li, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lô-đia, và các anh chị em đều gửi lời thăm con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share