2 Ti-mô-thê 4:20

2 Ti-mô-thê 4:20 KTHD

Ê-rát còn ở Cô-rinh-tô; Trô-phim bị bệnh phải ở lại Mi-lê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share