2 Ti-mô-thê 4:15

2 Ti-mô-thê 4:15 KTHD

Con cũng nên đề phòng, vì anh ấy hết sức chống nghịch lời chúng ta giảng dạy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share