2 Ti-mô-thê 3:8

2 Ti-mô-thê 3:8 KTHD

Như Gian-ne và Giam-bết chống nghịch Môi-se ngày xưa, họ cứ chống đối chân lý—tâm trí họ hư hỏng, đức tin bị chìm đắm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share