2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 KTHD

Đây là một bằng chứng điển hình về nguyên tắc hành động ngay thẳng công minh của Đức Chúa Trời, vì Ngài dùng gian khổ, đau đớn đào luyện anh chị em thành những công dân xứng đáng của Vương Quốc Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share