2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 KTHD

Thưa anh chị em thân mến, chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Không cảm tạ Chúa sao được khi đức tin anh chị em tăng trưởng vượt bực và anh chị em yêu thương nhau ngày càng tha thiết!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share