2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 KTHD

Cầu Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn phước và bình an cho anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share