2 Sa-mu-ên 12:31

2 Sa-mu-ên 12:31 KTHD

Đa-vít bắt dân thành này về làm lao công, sử dụng cưa, cuốc, và làm việc trong lò gạch. Dân các thành khác của người Am-môn cũng chịu chung số phận. Rồi Đa-vít kéo quân về Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share