2 Sa-mu-ên 12:30

2 Sa-mu-ên 12:30 KTHD

Đa-vít còn lấy vương miện của vua Am-môn đang đội, đặt lên đầu mình. Vương miện này bằng vàng chạm ngọc, rất nặng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share