2 Sa-mu-ên 12:29

2 Sa-mu-ên 12:29 KTHD

Đa-vít đem quân tới chiếm thành Ráp-ba, thu được vô số chiến lợi phẩm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share