2 Sa-mu-ên 12:27

2 Sa-mu-ên 12:27 KTHD

Ông sai sứ giả về trình với Đa-vít: “Tôi đánh thành Ráp-ba, và chiếm được nguồn nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share