2 Sa-mu-ên 12:23

2 Sa-mu-ên 12:23 KTHD

Nay nó chết rồi, ta còn nhịn ăn làm gì? Có đem nó trở lại được đâu? Ta sẽ đến với nó, chứ nó không về với ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share