2 Phi-e-rơ 3:2

2 Phi-e-rơ 3:2 KTHD

Tôi muốn anh chị em nhớ những điều các nhà tiên tri thánh đã nói từ trước và những điều Chúa chúng ta và Đấng Cứu Rỗi đã truyền qua các sứ đồ của anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share