2 Các Vua 2:20

2 Các Vua 2:20 KTHD

Ông bảo: “Đem cho tôi một cái bát mới đựng đầy muối.” Người ta vâng lời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Các Vua 2:20