2 Các Vua 2:1

2 Các Vua 2:1 KTHD

Đã đến lúc Chúa Hằng Hữu đem Ê-li lên trời trong một trận gió lốc, Ê-li bảo Ê-li-sê khi sắp rời Ghinh-ganh
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Các Vua 2:1