2 Cô-rinh-tô 7:6

2 Cô-rinh-tô 7:6 KTHD

Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng khích lệ người nản lòng, đã an ủi chúng tôi, đưa Tích đến thăm chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share