2 Cô-rinh-tô 7:5

2 Cô-rinh-tô 7:5 KTHD

Khi đến Ma-xê-đoan, chúng tôi bị khốn khổ đủ điều, chẳng lúc nào được an thân, bên ngoài phải tranh đấu không ngừng, trong lòng lo sợ hãi hùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share