2 Cô-rinh-tô 7:16

2 Cô-rinh-tô 7:16 KTHD

Tôi vui mừng vì có thể tín nhiệm anh chị em hoàn toàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share