2 Cô-rinh-tô 7:12

2 Cô-rinh-tô 7:12 KTHD

Tôi viết thư ấy không vì mục đích hạ người lầm lỗi hay bênh người thiệt thòi, nhưng để thấy rõ nhiệt tâm của anh chị em đối với tôi trước mặt Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share