2 Cô-rinh-tô 2:9

2 Cô-rinh-tô 2:9 KTHD

Cũng vì thế, tôi đã viết cho anh chị em, để xem anh chị em có vâng phục tôi trong mọi việc không.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share