2 Cô-rinh-tô 2:8

2 Cô-rinh-tô 2:8 KTHD

Nên chứng tỏ cho anh ấy biết tình yêu thương của anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share