2 Cô-rinh-tô 2:17

2 Cô-rinh-tô 2:17 KTHD

Được Đức Chúa Trời ủy thác, chúng tôi chân thành truyền giảng Đạo Chúa trước mặt Ngài, không như nhiều người “thương mại hóa” Đạo Chúa để trục lợi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share