2 Cô-rinh-tô 2:12

2 Cô-rinh-tô 2:12 KTHD

Khi tôi đến Trô-ách, Chúa đã mở cửa cho tôi truyền giảng Phúc Âm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share