2 Cô-rinh-tô 2:1

2 Cô-rinh-tô 2:1 KTHD

Vì thế, tôi đã quyết định không đến thăm anh chị em giữa lúc phiền muộn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Cô-rinh-tô 2:1