2 Cô-rinh-tô 1:24

2 Cô-rinh-tô 1:24 KTHD

Không phải chúng tôi muốn khống chế đức tin anh chị em. Chúng tôi muốn cùng làm việc với anh chị em để anh chị em có niềm vui trọn vẹn, vì đức tin của anh chị em đã vững vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share