2 Cô-rinh-tô 1:23

2 Cô-rinh-tô 1:23 KTHD

Xin Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi, sở dĩ tôi chưa đến Cô-rinh-tô thăm anh chị em vì muốn anh chị em khỏi bị khiển trách nặng nề.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share