2 Cô-rinh-tô 1:17

2 Cô-rinh-tô 1:17 KTHD

Nhưng chương trình này chưa thực hiện được. Vậy có phải tôi là người mâu thuẫn hoặc xử sự theo lối người thế gian, nghĩ có nói không, nghĩ không nói có?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share