2 Cô-rinh-tô 1:16

2 Cô-rinh-tô 1:16 KTHD

trên đường qua Ma-xê-đoan lần đầu và từ Ma-xê-đoan trở về, tôi sẽ dừng lại thăm anh chị em lần nữa. Rồi anh chị em sẽ tiễn tôi lên đường sang xứ Giu-đê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share