2 Cô-rinh-tô 1:1

2 Cô-rinh-tô 1:1 KTHD

Đây là thư của Phao-lô, được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng với Ti-mô-thê. Kính gửi Hội Thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô và tất cả anh chị em tín hữu thánh thiện xứ Hy Lạp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share