2 Sử Ký 4:9

2 Sử Ký 4:9 KTHD

Vua xây sân trong cho các thầy tế lễ, và một sân rộng. Vua cho trổ cửa ra sân và bọc đồng các cánh cửa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share