2 Sử Ký 4:8

2 Sử Ký 4:8 KTHD

Vua đóng mười cái bàn, đặt trong Đền Thờ, năm cái hướng nam và năm cái hướng bắc. Rồi vua đúc 100 chậu bằng vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share