2 Sử Ký 4:7

2 Sử Ký 4:7 KTHD

Vua làm mười giá đèn bằng vàng theo kiểu đã ấn định, rồi đặt trong Đền Thờ. Năm cái hướng nam, năm cái hướng bắc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share