2 Sử Ký 4:6

2 Sử Ký 4:6 KTHD

Vua cũng làm mười cái thùng, đặt năm cái về hướng nam và năm cái về hướng bắc, để rửa các phần tế lễ thiêu. Còn các thầy tế lễ được tắm rửa trong hồ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share