2 Sử Ký 4:5

2 Sử Ký 4:5 KTHD

Hồ dày một gang tay, mép hồ giống mép chén, theo hình hoa huệ nở. Hồ có thể chứa được 63.000 lít.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share