2 Sử Ký 4:4

2 Sử Ký 4:4 KTHD

Hồ kê trên mười hai con bò bằng đồng, tất cả đều quay mặt ra ngoài. Ba con hướng về phía bắc, ba con hướng về phía tây, ba con hướng về phía nam, và ba con hướng về phía đông, và hồ được đặt trên các tượng bò ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share