2 Sử Ký 4:22

2 Sử Ký 4:22 KTHD

các kéo cắt tin đèn, chậu, đĩa, và lư hương cũng bằng vàng ròng; tất cả cửa ra vào Nơi Chí Thánh và phòng chính của Đền Thờ cũng đều bọc vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share