2 Sử Ký 4:21

2 Sử Ký 4:21 KTHD

các hoa, đèn và nĩa—tất cả đều bằng vàng ròng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share