2 Sử Ký 4:20

2 Sử Ký 4:20 KTHD

giá đèn và đèn cũng bằng vàng ròng để thắp trước Nơi Chí Thánh theo luật định
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share