2 Sử Ký 4:2

2 Sử Ký 4:2 KTHD

Rồi ông đúc một cái hồ hình tròn, đường kính 4,6 mét, sâu 2,3 mét, và chu vi chừng 13,8 mét, gọi là Biển.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share