2 Sử Ký 4:14

2 Sử Ký 4:14 KTHD

cái bệ và thùng đặt trên bệ
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share