2 Sử Ký 4:12

2 Sử Ký 4:12 KTHD

hai trụ; bầu trụ với hai đầu trụ đặt trên đỉnh; hai tấm lưới bọc hai bầu của đầu trụ
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share