2 Sử Ký 4:11

2 Sử Ký 4:11 KTHD

Hu-ram A-bi cũng làm những bình đựng tro, vá, và chậu. Hu-ram A-bi hoàn tất các công tác trong Đền Thờ Đức Chúa Trời theo lời yêu cầu của Vua Sa-lô-môn
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share