2 Sử Ký 3:9

2 Sử Ký 3:9 KTHD

Mỗi đỉnh bằng vàng cân nặng 50 siếc-lơ. Các phòng cao cũng được bọc bằng vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 3:9