2 Sử Ký 3:11

2 Sử Ký 3:11 KTHD

Tổng cộng các cánh của hai thiên thần dài 9,2 mét. Một cánh của hình thứ nhất dài 2,3 mét và chạm vào vách Đền Thờ. Cánh còn lại cũng dài 2,3 mét và chạm vào một cánh của hình thứ hai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 3:11