2 Sử Ký 26:4

2 Sử Ký 26:4 KTHD

Vua làm điều ngay trước mặt Chúa Hằng Hữu, theo gương A-ma-xia, cha vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share