2 Sử Ký 26:3

2 Sử Ký 26:3 KTHD

Ô-xia lên ngôi vua lúc mười sáu tuổi và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share