2 Sử Ký 26:17

2 Sử Ký 26:17 KTHD

Thầy Thượng tế A-xa-ria đem theo tám mươi thầy tế lễ can đảm của Chúa Hằng Hữu theo sau vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share